Nota's Arabisch

Hugo Coolens

November 27, 2005

1 Het collectief

Het Arabisch heeft een speciale klasse van woorden die men aanduidt met de term ''collectieven''. Deze woorden duiden een categorie of soort aan, geen individu. Men zou kunnen spreken van een verzamelnaam of soortnaam, maar het begrip collectief is ruimer in het Arabisch.

Voorbeelden:

Uit het collectief kan men het woord voor één individu maken door het vrouwelijk te maken d.w.z. door de uitgang -é of -a toe te voegen aan het woord (zie ook sectie 2 voor meer info over deze uitgangen). Het meervoud vormt men door de uitgang -aat toe te voegen. Voorbeelden:


2 Over de geslachten

Woorden hebben meestal het grammaticaal vrouwelijk genus wanneer ze op é of a eindigen. Of het é dan wel a is, hangt bijna volledig af van de medeklinker die het einde van het woord onmiddellijk voorafgaat. Als het een keelmedeklinker is (x, ġ, q, h, H, ', ʿ) of een emfatische medeklinker (T, D, S, Z) dan is de uitgang a. Na de r is het meestal a maar occasioneel ook wel eens é. Na al de andere medeklinkers is het é. Voorbeelden:
Er zijn natuurlijk ook woorden die op é of a eindigen en toch mannelijk zijn: b.v. huwé [hij] en anderzijds ook woorden die niet op é of a eindigen en toch duidelijk vrouwelijk zijn: b.v. 'imm [moeder]. De regel hier is dat het natuurlijk genus boven het grammaticaal genus gaat.

Een paar speciale gevallen:

About this document ...

Nota's Arabisch

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 99.2beta8 (1.42)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -split 0 -show_section_numbers gramlets.tex Hugo Coolens 2006-1-2