Gnuplot Tutorial

Gnuplot is een op programma voor het plotten van functies en data en het verrichten van niet-lineaire fitting op data.

Gnuplot kan gebruikt worden als stand alone software voor het maken van grafieken. Het kan een waaier aan output-formaten produceren: png-graphics, kolommen met tekstdata, LaTeX-output, grafieken in fig-formaat... Gnuplot kan ook onder het X window systeem grafieken afbeelden. Voor ons is echter het belangrijkste de mogelijkheid om niet-lineaire fitting op data te verrichten. Deze feature is veel krachtiger dan de traditionele lineaire- en polynoomregressie die we in andere software terugvinden.

Andere features van Gnuplot zijn de mogelijkheid om rudimentaire programmeercommando's uit te voeren, de mogelijkheid om shell-commando's uit te voeren en de mogelijkheid om output door te geven aan andere applicaties d.m.v. het pipe-mechanisme bekend uit de Unix/Linux-wereld. Gnuplot is ook ideaal voor cgi-applicaties waarin grafieken moeten gegenereerd worden.Basic Gnuplot Commands

Start een interactieve Gnuplot-sessie

  gnuplot


Verlaat Gnuplot

gnuplot> quit

Start Gnuplot opnieuw

  gnuplot

Zet de mouse support af
# We gaan geen gebruik maken van de muissupport aanwezig in recente 
# Gnuplot-versies.

gnuplot> unset mouse #alleen in recente Gnuplot-versies

Gnuplot help

gnuplot> help

Grafiek y = x

gnuplot> plot x


Grafiek y = x2

gnuplot> plot x**2

# Opmerking: Het symbool voor machtsverheffing in Gnuplot is twee 
# sterretjes, "**". Gnuplot gebruikt niet "x^2" voor "x kwadraat".


Grafiek y = x3 voor x = -5 tot 5

  plot [-5:5] x**3

of

  plot [-5 to 5] x**3
  

Plot sin(x) en x tot de 3de voor x = -pi tot pi

  plot [-pi:pi] sin(x),x**3


Grafiek y = x3 voor x = -5 tot 5 en y = -10 tot 10

  plot [-5:5] [-10:10] x**3


Plot x = y2 voor x = 0 tot 25 en y = -5 tot 5.

  plot [0:25] [-5:5] sqrt(x),-sqrt(x) 


# Opmerking: om beide helften te zien van de vierkantswortelfunctie, 
# y = +/- sqrt(x)
# moet je dus twee functies plotten:

	plot sqrt(x), -sqrt(x)

# Hetzelfde geldt voor andere grafieken waar y niet kan uitgedrukt worden als 
# 1 enkele functie van x.

# B.v.:,

# om de grafiek te bekomen van een cirkel met straal 3 en de oorsprong als 
# middelpunt geef je het volgende in:

	plot [-3:3] [-3:3] sqrt(9-x**2),-sqrt(9-x**2)

# of
	plot (9-x**2)**(.5),-(9-x**2)**(.5)Om de 3de machtswortel te plotten moet je twee functies opgeven

	plot x**(.333), -(-x)**(.333)


# Opmerking: x**(1/3) zal niet werken voor de grafiek van de 3de machtswortel. 

# Echter, plot x**(1./3.), -(-x)**(1./3.) werkt wel.

# Wellicht vraagt u zich nu af waarom rond de oorsprong geen kromme te zien is.
# Dat komt doordat x=0 niet bemonsterd werd met de default settings:
# Dit zijn de default settings:
# xrange [-10:10]
# set sample 100
U kan de bemonsterde punten als volgt zichtbaar maken
  plot x**(1./3.) w lp, -(-x)**(1./3.) w lp

# Als u het aantal bemonsteringpspunten oneven maakt (b.v. 101), dan zullen
# beide curves wel verbonden zijn.

  set sample 101
  plot x**(1./3.) w lp, -(-x)**(1./3.) w lp
# Merk op dat dit geen tekortkoming is aan Gnuplot maar een typisch fenomeen dat kan optreden
# als u de controle over het aantal bemonsteringspunten vrijgeeft aan een plot-programma
 
Om verschillende functies te plotten op hetzelfde scherm in verschillende 
kleuren, gebruik je komma's.

Voorbeeld:

	plot x**2,(x-2)**2,x**2-2

Maak een functie-tabel met x en y-waarden

  set table
  plot [-5:5] x**2


Maak een functie-tabel met x en y-waarden en sla
de waarden op in een bestand met als naam "test_data".

  set table "test_data"
  plot [-5:5] x**2


Plot een data-file met naam "test_data" 
die een tabel bevat met x en y-waarden.

  unset table
  plot 'test_data'
U kan de aangemaakte file bekijken met de pager (tekstbrowser) less zonder Gnuplot te verlaten:
  !less test_data

Plot een data-file met naam "test_data" gebruikmakend van lijnsegmenten.

# Opmerking: data-files kunnen commentaarlijnen bevatten maar 
# mogen geen andere lijnen bevatten zonder data.

  plot 'test_data' with lines


Plot een data-file met naam "test_data" gebruikmakend van lijnen en punten.

  plot 'test_data' with linespoints


Voer een "smooth-operatie" uit op de data in een file met naam "test_data".

  plot "test_data" smooth csplines


Zet de x- en y-as aan in een plot. Label de x- en y-as.
Define a function and plot it.

  set zeroaxis      # turn on the x-y axis
  set xlabel 'x'     # set the x-axis label
  set ylabel 'y'     # set the y-axis label
  f(x) = x**2+2*x    # define a function, f(x)
  plot f(x)       


Plot een data-file met naam "test_data" gebruikmakend van boxes.

  plot 'test_data' with boxes


Hoe Gnuplot-grafiek in een web pagina plaatsen?

# Sla de plot y = x2 op als een png-file met naam 'test.png'.

  set terminal png
  set output 'test.png'
  plot x**2
  set output
# Het laatste commando 'set output' dient om de file netjes af te sluiten,
# het is een 'best practice' om dit steeds expliciet te doen

# Maak de volgende html-file met naam graph.html 
# gebruikmakend van de teksteditor nano:

	<html>
	<body>

	Dit is een png- grafiek
	<img src="test.png">

	</body>
	</html>

# Bekijk de webpagina graph.html door hem in te laden in je webbrowser.


Hoe een Gnuplot-grafiek in een LaTeX-document opnemen

# Stel de terminal in voor pslatex output

  set terminal pslatex
  set output "graf.tex"
  plot x**2
  set output
  q
# Bemerk hierboven laatste 'set output',
# nodig om de file netjes af te sluiten! 
# Maak de volgende LaTeX-file aan met naam latexdocmetgraf.tex 
# gebruikmakend van de teksteditor nano:

%==========================================================
% De grafiek zelf bevindt zich in de file 'graf.tex'.
%==========================================================
 
\documentclass{artikel3}
\usepackage[a4paper]{geometry}
\usepackage{varioref}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{epic,eepic,latexsym,rotating}
\begin{document}
De grafiek in figuur~\vref{fig:xkwadraat} werd gemaakt met Gnuplot.
\begin{figure}
%Het volgende commando laadt onze figuur 'graf.tex'
\include{graf}
\caption{$y=x^2$ gemaakt met Gnuplot \label{fig:xkwadraat}}
\end{figure}
\end{document}

# Run LaTeX met als input latexdocmetgraf.tex

	latex latexdocmetgraf.tex

# Run LaTeX nogmaals om cross-references (verwijzingen naar labels) in orde te brengen

  latex latexdocmetgraf.tex

# Zet de resulterende file latexdocmetgraf.dvi om naar een postscript-file:

	dvips latexdocmetgraf -o

# Bekijk de postscript-file latexdocmetgraf.ps met Ghostview:
 
    gv latexdocmetgraf.ps

# Hoewel het nuttig is de vorige "command chain" bestaande uit 4 commando's 
# te kennen --o.a. voor als er iets mis zou lopen bij de uitvoering van 1 van 
# de commando's --, kan het handig zijn dit proces te automatiseren. Met het 
# scriptje lx dat op de PCs in B225 en B226 onder Linux geïnstalleerd is, wordt
# de volledige command chain als volgt afgehandeld:
    
    lx latexdocmetgraf

# Om een paginavullende grafiek in LaTeX te bekomen ga je als volgt te werk:
# Stel de terminal in voor pslatex output
    
  set terminal pslatex size 25cm,17cm
  set output 'graf2.tex'
  plot x**2
  set output
  q
# Maak de volgende LaTeX-file aan met naam latexdocmetgraf2.tex
# gebruikmakend van de teksteditor nano:
    
%==========================================================
% De grafiek zelf bevindt zich in de file 'graf2.tex'.
%==========================================================
    
\documentclass{artikel3}
\usepackage[a4paper]{geometry}
\usepackage{varioref}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{epic,eepic,latexsym,rotating}
%Het hieronderstaande stukje code defineert een omgeving narrow die nodig
%is om paginavullende grafieken in het \LaTeX-document te kunnen
%opnemen
\newenvironment{narrow}[2]{%
\begin{list}{}{%
\setlength{\topsep}{0pt}%
\setlength{\leftmargin}{#1}%
\setlength{\rightmargin}{#2}%
\setlength{\listparindent}{\parindent}%
\setlength{\itemindent}{\parindent}%
\setlength{\parsep}{\parskip}}%
\item[]}{\end{list}}
\begin{document}
De grafiek in figuur~\vref{fig:xkwadraat} werd gemaakt met Gnuplot.
\begin{sidewaysfigure}[hbt]
\begin{narrow}{-1.2cm}{0in}
\include{graf2}
\caption{$y=x^2$ Gemaakt met Gnuplot \label{fig:xkwadraat}}
\end{narrow}
\end{sidewaysfigure}
\end{document}

# Run LaTeX met als input latexdocmetgraf2.tex

    latex latexdocmetgraf2.tex
    
# Run LaTeX nogmaals om cross-references in orde te brengen
    
  latex latexdocmetgraf2.tex
    
# Zet de resulterende file latexdocmetgraf2.dvi om naar een postscript-file:

  dvips latexdocmetgraf2 -o

# Bekijk de postscript-file latexdocmetgraf2.ps met Ghostview:

  gv latexdocmetgraf2.ps

Terminal instellen voor fig-output

  set terminal fig
  set output 'test.fig'
  plot x**2
  set output
# 'test.fig' kan je inladen in het vectortekenprogramma 'xfig'
# en daar editeren. 

Gebruik van Gnuplot voor lineaire regressie.

# Maak de volgende sample data aan:

  d(x) = x + rand(0)    # voeg random waarden toe aan y = x

  set table 'test.dat'   # stel als output een data-tabel in

               # met als bestandsnaam "test.dat"

  plot [-3 to 3] d(x)    # maak de data file aan.

  !less test.dat      # check de data file

# Fit een lineaire functie op de data.
# Dit zijn de instructies voor lineaire fitting.

  f(x) = a*x + b          # definieer een lineaire functie

  fit f(x) 'test.dat' via a,b   # bereken de regressiecoëfficiënten a,b
 
# Merk op dat Gnuplot na fitting een "Asymptotic Standard Error" oplevert die een kwantitatieve indicator
# is voor de kwaliteit van de fitting. Er bestaat echter geen algemeen eenvoudig verband tussen deze 
# Asymptotic Standard Error en de meer bekende correlatiecoëfficiënt die we hanteren bij
# klassieke regressie-analyse. Daarom kan men tegenwoordig in Gnuplot ook de correlatiecoëfficiënt opvragen
# voor lineaire regressie met een extra commando:

  stats 'test.dat'

  unset table
# We gaan straks de correlatiecoëfficiënt ook op onze grafiek printen:

  set label sprintf("r = %1.4f", STATS_correlation) at -2.75,5.25

# We willen ook de richtingscoëfficiënt op degrafiek:   

  set label sprintf("slope = %1.4f", STATS_slope) at -2.75,5

# En tenslotte het intercept:

  set label sprintf("intercept = %1.4f", STATS_intercept) at -2.75,4.75

# We kunnen meer algemeen de parameters bepaald uit de fitting zelf, ook rechtstreeks gebruiken (dus zonder
# informatie afkomstig van het stats-commando te gebruiken) als volgt:

  set label sprintf("functievoorschrift: %1.4f x + %1.4f [V]",a,b) at -2.75,4.5

  plot f(x), 'test.dat'      # plot de rechte, de data en de labels en het functievoorschrift

# Facultatief:
# Men kan eventueel ook gebruik maken van het programma Statist dat zelf Gnuplot oproept als grafische frontend.
# Het gebruik van Statist is zeer eenvoudig, probeer zelf lineaire regressie 
# met Statist uit.
# Wanneer u de data uit de file test.dat wil gebruiken kan de 3de kolom
# (de kolom met de letters i,o,u) die Gnuplot produceert problemen 
# veroorzaken, u kan ze makkelijk verwijderen met de stream editor sed:
# sed 's/[iou]$//' <test.dat >test_out.dat
# gebruik Statist voor de data in test_out.dat

Gebruik van Gnuplot voor niet-lineaire fitting.
# Vanaf nu maken we altijd een batch-file aan met de nodige commando's
# en voeren die dan naderhand uit. Maakt een batch-file aan met als naam 
# nietlin.gp (we gebruiken de extensie .gp voor Gnuplot batch files)
# Zet deze commando's in de batch-file:

  d(x) = x**2 + rand(0)   # voeg random waarden toe aan x^2

  set table "test.dat"   # stel als output een data-tabel in

                # met als filename "test.dat"

  plot [-3 to 3] d(x)    # maak de data-file aan.


# Fit een 2de graads polynoom op de data.

  f(x) = a*x**2 + b*x + c     # definieer een kwadratische functie

  fit f(x) 'test.dat' via a,b,c  # bereken de coëfficiënten a,b,c

  unset table

  plot f(x), 'test.dat'      # plot de polynoom en de data


# Toon de coëfficiënten a,b,c

  show v   # of show var, show variables, etc.

# Save de batch-file nietlin.gp en voer hem uit met het commando:
  
  gnuplot < nietlin.gp -persist  # de vlag -persist is noodzakelijk om de 
                  # scherminhoud te laten staan

Gebruik van Gnuplot voor grafische postprocessing van Spice-output
# Maak de volgende input-file voor Spice met naam rc.cir:
 
  een genormaliseerd rc-ldf-filter
  vin 1 0 ac 1
  r1 1 2 1
  c1 2 0 1
  .ac dec 20 1m 100
  .print ac vdb(2) vp(2)
  .end

# Simuleer de schakeling met Spice en maak een output-file rc.out aan:

  spice <rc.cir >rc.out

# Editeer de output-file rc.out zodat alleen de kolommen met de numerieke 
# waarden overblijven en noem deze file rc.dat

# Start Gnuplot op en geef volgende commando's:
  set logscale x
  plot [1e-3:100] 'rc.dat' smooth csplines, 'rc.dat'
# Vergelijk het resultaat met:
  plot [1e-3:100] 'rc.dat' smooth bezier, 'rc.dat' 
# Best van al is natuurlijk te fitten op het gekende functievoorschrift:
  f(x)=20*log10(a/(1+(x/b)**2)**0.5)
  fit f(x) 'rc.dat' via a,b
  plot f(x), 'rc.dat'
# Nu ook nog de fasekarakteristiek fitten en plotten:
  set angles degrees
  g(x)=-atan(x/c)
  fit g(x) 'rc.dat' using 1:3 via c
  plot g(x), 'rc.dat' using 1:3 
# Maak zelf een bladzijdevullende grafiek van deze plots voor LaTeX.

# Zet de Gnuplot-commando's voor de amplitudekarakteristiek samen in een batch-file rcamp.gp

# Zet de Gnuplot-commando's voor de fasekarakteristiek samen in een batch-file rcfas.gp

# De batch-file kunt u in Gnuplot laden met het commando: load 'rcamp.gp' respectievelijk load 'rcfas.gp'

# Of nog beter: gnuplot <rcamp.gp -persist respectievelijk gnuplot <rcfas.gp -persist

# On nog anders: u kunt het script zelf uitvoerbaar maken door toevoegen op de 1ste regel

# van een shebang: #!/usr/bin/gnuplot, mits het script executable gemaakt is (chmod +x)

# kunt u het dan opstarten met: ./rcamp.gp

Boek over Gnuplot
Gnuplot in Action (Understanding data with graphs), Philipp K. Janert
Web Resources

Main Site voor Gnuplot
http://www.gnuplot.info/
Hier staan verschillende links voor tutorials en enkele
GUIs voor Gnuplot.

Gnuplot Tutorial by Henri Gavin
http://www.duke.edu/~hpgavin/gnuplot.html

Nog een aantal Gnuplot-links
http://users.skynet.be/hugocoolens/linux/gnuplotstuff.html

Voor vragen en problemen: vergeet de newsgroup comp.graphics.apps.gnuplot 
niet te raadplegen. Kijk eerst of uw vraag nog niet gesteld en/of 
beantwoord werd d.m.v. groups.google.com en post pas dan een boodschap in 
de nieuwsgroep.